Học Asp.net qua project cụ thể – Online Diary – Ngày cuối

Chào các bạn, lâu rồi mình mới quay lại viết cho chủ đề này, và ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong project của chúng ta. Bài hôm nay sẽ đi vào phần quản lý sổ liên lạc và cài đặt Online Diary

Trước khi đi vào bài cũ, chúng ta xem lại bài cũ cái đã nhỉ.

Quản lý danh bạ liên lạc là phần cuối cùng của Online Diary mà bạn sẽ khảo sát, và phần này sử dụng những nguyên tắc giống như các phần khác. YourContacts.aspx là trang quản lý danh bạ liên lạc chính. Tại đây, danh sách các liên lạc hiện tại được hiển thị, bao gồm các tùy chọn: thêm, chỉnh sửa, và xóa liên lạc. Tất cả các liên lạc được hiển thị bằng điều kiểm DataObjectSource GridView; các nguyên tắc cũng giống như khi hiển thị, xóa, và chỉnh sửa các sự kiện nhật ký. Lúc này, lớp Contact được sử dụng cho việc chỉnh sửa và hiển thị thông tin liên lạc. Trang chính dùng để hiển thị các liên lạc là YourContacts.aspx, trong đó điều kiểm GridView liệt kê tất cả các liên lạc hiện có:

Nó lấy dữ liệu từ điều kiểm ObjectDataSource ObjectDataSource1, đến phiên điều kiểm này kết nối đến phương thức chia sẻ GetContactByFirstLetter() của lớp Contact:

Tham số DeleteMethod của điều kiểm ObjectDataSource cũng được gắn với DeleteContact của lớp Contact. Điều kiểm GridView đã được thiết lập hiển thị một liên kết để xóa mỗi liên lạc, và phương thức này thực hiện thao tác xóa:

GridView cũng có liên kết Sửa; khi nhắp vào, người dùng sẽ được chuyển đến trang EditContact.aspx:

ContactId tương ứng được truyền trong URL làm dữ liệu URL.
Liên kết Thêm liên lạc mới trên trang YourContacts.aspx sẽ đưa bạn đến form nhập các thông tin liên lạc như: tên, e-mail, số điện thoại,… Trang này và trang EditContact.aspx hoạt động tương tự nhau ngoại trừ một chi tiết quan trọng: trang EditContact.aspx lấy các thông tin liên lạc (để chỉnh sửa) từ lớp Contact. Điều này diễn ra trong sự kiện Page_Load:

Câu lệnh If xác định đây là là một postback (form đã được submit về chính nó) hay trang vừa được nạp. Nếu là một postback, bạn cần lưu dữ liệu và rồi trở về trang danh bạ liên lạc. Nếu là trang mới nạp, bạn cần tạo một đối tượng Contact mới, và sử dụng dữ liệu từ đó để đổ dữ liệu vào các trường của form. Trang AddContact.aspx cũng giống như vậy, trừ việc không phải đổ những dữ liệu đã có, bởi một liên lạc mới không có dữ liệu trước!
Cài đặt Online Diary
Một trong những điều tuyệt vời của ASP.NET 2.0 là dễ dàng cài đặt các ứng dụng web từ máy này lên máy khác. Để cài đặt ứng dụng này trên máy tính của bạn, bạn chỉ việc chép thư mục Websites\OnlineDiary\ từ CD-ROM đính kèm vào đĩa cứng, chẳng hạn C:\Websites\OnlineDiary\.
Trong Visual Studio 2005 hay Visual Web Developer, chọn File | Open Web Site và tìm đến thư mục C:\Websites\ OnlineDiary\. Sau đó, nhấn F5 để chạy ứng dụng.
N ếu đã cài đặt IIS, bạn có thể chạy file WebSetupProjects\OnlineDiary\Debug\OnlineDiary.msi từ CD-ROM đính kèm. Quá trình này cài đặt những file cần thiết vào thư mục C:\Inetpub\wwwroot\OnlineDiary\. Chú ý rằng, trong lúc cài đặt, có một màn hình yêu cầu bạn xác nhận tên thư mục ảo, đó là nơi ứng dụng sẽ được cài đặt trong IIS (xem hình 1-20). Tên thư mục ảo rất quan trọng, bởi vì nó sẽ cho phép duyệt http://localhost/tên_thư_mục_ảo. Bạn hãy giữ nguyên tên mặc định là OnlineDiary.
install online diary
Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể duyệt ứng dụng theo địa chỉ http://localhost/OnlineDiary/SignOn.aspx.
Nếu muốn cải tiến ứng dụng Online Diary, bạn hãy tham khảo phần tiếp theo

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com