Linq to XML – Thêm, sửa, xóa dữ liệu

Linq không chỉ cho phép chúng ta tạo truy vấn tới tài liệu XML, mà còn cho phép chúng ta tạo các tài liệu với định dạng XML. Và ở bài viết mở đầu về linq này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn những thủ tục đơn giản như thêm, sửa, xóa dữ liệu trong xml sử dụng linq

Đầu tiên là tạo một tài liệu XML bằng linq

I. Thêm node vào XML
Để thêm một node vào một tài liệu XML đã tồn tại, chúng ta chỉ cần sử dụng các kiểu XElement kết hợp với XAttribute để thêm một node mới vào.

Và cũng giống như làm việc với các chương trình khác như Office, thì bạn làm xong đều phải thực hiện save nó lại. Và trong linq cũng không phải là ngoại lệ. Ở đây chúng ta sử dụng phương thức Save() để lưu lại với tên file đó.
Khi đó tài liệu XML của chúng ta sẽ có dạng như sau:

II. Update dữ liệu
Để update dữ liệu có sẵn của một node nào đó, chúng ta sử dụng đoạn code đơn giản bên dưới như sau

Đầu tiên là load file XML cần update. Sau đó thực hiện dùng linq truy vấn tới node trong file XML mà chúng ta cần thay đổi. Và cuối cùng là dùng vòng lặp for để duyệt tìm tới thuộc tính mà bạn cần thay đổi.
III. Delete dữ liệu
Cũng giống như update, nhưng delete một thuộc tính nào đó, chúng ta chỉ cần sử dụng phương thức Remove() như bên