[Share] HTML template – Shinra

Một templates hoàn hảo cho công ty, tập đoàn, sản phẩm và dịch vụ.

shinra html template

Features

  • HTML 5
  • Skin system
  • Google fonts
  • Working contact form
  • Image and video galleries
  • Fancy box and prettyphoto pop windows
  • Tweet feed
  • Superfish menu

Các bạn có thể download toàn bộ file bên dưới đây.

[jbutton link=”http://luiszuno.com/blog/wp-content/uploads/downloads/2012/06/shinra-html-files.zip” color=”orange” icon=”download” size=”large”]Download template[/jbutton][jbutton link=”http://luiszuno.com/themes/shinra/” size=”large” color=”orange”]Demo[/jbutton]