So sánh 2 datatable sử dụng LINQ

Bài này là một hướng dẫn nhỏ giúp bạn thực hiện so sánh kiểu dữ liệu của các cột trong 2 datatable với nhau sử dụng LINQ

Đoạn code thực hiện lấy các bản ghi không đối xứng của datatable 1 đem so sánh với datatable 2.

Rất đơn giản phải không nào. Have nice!