Upload ảnh sử dụng ajax và jquery

jquery

Nếu bạn đã từng tham gia nhiều project, thực hiện nhiều với việc phải upload ảnh lên server, nhưng đều phải reload lại trang, còn bài viết sau lại hướng dẫn bạn thực hiện công việc đó mà không cần phải load lại trang

upload images with ajax and jquery
Bài viết có sử dụng plugin là jquery.form để thực hiện việc upload ảnh, ngoài ra, bạn cũng có upload video, movie hay file nếu bạn muốn.

I.Database

Thiết kế một database đơn giản nào

II.HTML

Tiếp theo bạn thiết kế một trang html với control upload như sau:

Bạn chú ý, form xử lý dữ liệu sẽ được gửi đến file ajaximage.php bằng thuộc tính action.

III.Jquery

Đoạn quan trọng đây rồi. Chúng ta add plugin jquery.form vào, sau đó lấy sự kiện live của tag html có Id là #photoimg. Sau đó submit form sử dụng hàm ajaxForm() để không phải reload trình duyệt.

Và cuối cùng là file ajaximage.php dùng để xử lý việc upload và hiển thị.

Chúc bạn thành công

(9Lessions)

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com